HOME  ABOUT  ACADEMICS  ADMISSIONS  RESEARCH  CAMPUS LIFE  JOIN US  APPLY ONLINE  ALUMNI 
  ACADEMICS
Faculty  
Faculty

Academicians of the Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Engineering

 

           FENG SHIZHUO                                 SHU XINGTIAN                           YIN HONGFU

           JIAO NIANZHI                                    HE LIN                                       HOU BAORONG

            LEI QILIN                                           MAI KANGSEN                              PAN DELU

            SUN BAOGUO                                  WANG XUNGUANG

                                              National Thousand Talents

            ZHENG HONG                                   LIU XINGQI                                   LI CHUNYAN

             ZHANG JING

                                          National Outstanding Youth

ZHANG SHUYI

                                                               Professors in all fields 
http://www.zjou.edu.cn/szdw/jsfc/hykx.htm

Addr:No.1, Haida South Road, Lincheng Changzhi Island,Zhoushan, Zhejiang, 316022 P.R.China
Tel: +86 580 8180386  Fax +86 580 8180386
E-mail:wsc@zjou.edu.cn  luwashington@126.com
Copyright:2014 Zhejiang Ocean University  All Rights Reserved